• Opschortingsbevoegdheid wordt niet beïnvloed door een eventueel verrekeningsverbod

    17 November 2014, 17:45

Hoge Raad, 31-10-2014 (ECLI:NL:HR:2014:3072)

De partijen in deze zaak hebben een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de levering van een installatie. De installatie is aan koper geleverd maar de laatste factuur wordt niet voldaan door koper omdat er niet deugdelijk zou zijn geleverd.

In rechte vordert verkoper betaling van de laatste factuur. Koper beroept zich op een opschortingsrecht omdat niet deugdelijk zou zijn geleverd en vordert daarnaast schadevergoeding wegens wanprestatie. Tijdens de procedure in eerste aanleg gaat verkoper failliet. De vraag rijst of het beroep op een opschortingsrecht door koper nog gerechtvaardigd is nu er door het faillissement van verkoper niet meer (deugdelijk) kan worden nagekomen. Zowel de rechtbank als het  hof oordeelden dat het noodzakelijk is dat degene die zich op opschorting beroept, duidelijk maakt dat dit wordt gedaan in afwachting van een andere actie, in dit geval (deugdelijke) nakoming. Koper vordert in deze procedure echter schadevergoeding en geen nakoming. Om die reden wordt de koper veroordeeld tot betaling van de laatste factuur van verkoper.

De vraag die aan de Hoge Raad voorligt is of koper nog wel een beroep op een opschortingsrecht toekomt terwijl nakoming niet meer mogelijk is en het opschortingsrecht kennelijk alleen wordt ingezet om voldoening van de mogelijke vordering tot schadevergoeding van koper af te dwingen. Daar komt bij dat de algemene voorwaarden van verkoper – die van toepassing waren op de koopovereenkomst - verrekening verbieden. Het verrekeningsverbod in de algemene voorwaarden houdt in dat wederzijdse betalingsverplichtingen niet met elkaar verrekkend mogen worden.

De Hoge Raad oordeelt dat koper de verplichting tot betalen mag opschorten totdat de tegenvordering wordt voldaan. Het verrekeningsverbod dat is opgenomen in de algemene voorwaarden brengt slechts met zich mee, dat indien een schadevergoedingsverplichting komt vast te staan, deze betalingsverplichtingen niet geheel of gedeeltelijk met elkaar verrekend kunnen worden. De opschortingsbevoegdheid wordt volgens de Hoge Raad dan ook niet beïnvloed door een verrekeningsverbod in de algemene voorwaarden.

Het is dus belangrijk om een beroep op opschorting te voorkomen door dit concreet in contracten te benoemen. Een verrekeningsverbod volstaat niet.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lawton Advocaten via 088 9 10 11 12 of via info@lawton.nl

Auteur: Marita Feenstra (mfeenstra@lawton.nl)

Dit bericht is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.