Pagina laden...

Advocaten voor de onderneming.  Breda-Rotterdam 088 9 10 11 12

 
 • Wanneer is voor een borgtocht toestemming van de partner vereist?

Nieuws

Wie is (juridisch) kredietnemer?

Het hof Den Bosch moest zich onlangs uitlaten over de vraag wie nu geld had geleend bij de Rabobank. Op basis van de schriftelijke stukken was dat de inmiddels overleden persoon X (hierna de erflater). In de praktijk was het echter zo dat de erflater geld had geleend voor iemand anders (hierna Y) die geen krediet meer bij de bank kon krijgen omdat hij al het maximum aan krediet had verkregen. De erflater leende het geld van de bank en Y stelde zich borg voor de terugbetaling van dit bedrag. Y voldeed ook de rentebetalingen aan Rabobank. Y was op zijn beurt weer geld verschuldigd aan de erflater.

Lees het volledige bericht

Over ons

Uw doelen zijn onze uitdagingen

Wij geloven in absolute betrokkenheid. Onze drijfveer is het verwezenlijken van uw bedrijfsdoelstellingen. We beantwoorden uw actuele juridische vragen snel en robuust. We zijn specialisten dus we gaan meteen diep in op de actuele voorliggende vraag. De werkelijkheid is soms grillig dus we houden rekening met meerdere scenario’s. Vooral het toekomstscenario voor uw organisatie.

Wij zien het als onze plicht om u in alles te ondersteunen. Wij zijn gewend om grote, complexe en veeleisende zaken op te lossen, voor Raden van Bestuur, directies en het management. We bewandelen niet de geijkte paden maar we geloven dat innovatief denken leidt tot doordachte resultaten. We kunnen creatief zijn omdat we ons bewust hebben gespecialiseerd. Onze specialisaties zijn het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, corporate litigation, insolventie, financieel recht en intellectuele eigendom. 

Bel direct naar ons kantoor of stuur een e-mail naar info@lawton.nl

+31 (0) 88 9 10 11 12   @LawtonAdvocaten   | Breda

 

 

Visie

Wij geloven in langdurige vertrouwensrelaties met opdrachtgevers. Daarom leven wij ons in in de vraagstukken van onze cliënt. Met passie voor het vak en door onze specialistische kennis kunnen we dat ook in een korte tijd. Met als streven het vermijden van procedures en de focus op het geven van bedrijfskundig en juridisch advies. Soms ontkomen wij er echter niet aan om de volgende stap te zetten. Maar we willen meer. We werken het beste voor u als we ook uw klankbord en partner zijn. Om acute vragen te beantwoorden. Om te sparren over toekomstscenario’s. Bij die vragen geven we snelle, pragmatische en deskundige advisering. We denken niet in problemen en risico's maar juist in commerciële en juridische kansen. We willen dat dit leidt tot hechte vertrouwensrelaties met opdrachtgevers. Het is juist deze langlopende strategische betrokkenheid die problemen en procedures voorkomt. Een partnerschap dat zijn vruchten afwerpt en dat positief bijdraagt aan de onderneming.

Stage lopen bij Lawton

Werken in de advocatuur begint bij het allereerste begin van je carrière, je stage, een stage plek waar je samen met advocaten werkt en de werkzaamheden ervaart zoals ze in de praktijk echt zijn. Je krijgt op deze wijze een goed beeld van de advocatuur en wat het allemaal inhoudt.

De stages worden met name gelopen in de algemene praktijk en binnen de vakgebieden Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en Bestuursrecht & Vastgoed. Een stage duurt gemiddeld tussen de 8 en 10 weken waarin je bij uiteenlopende zaken wordt betrokken zoals de besprekingen met cliënten, het opstellen van adviezen en processtukken, het procederen bij de rechter alsmede interne zaken zoals het wekelijkse jurisprudentieoverleg alsmede de interne cursussen die gevolgd worden.

Voor onze vestiging in Breda komen we graag in aanraking met getalenteerde rechtenstudenten uit de universitaire masterfase die een student-stage willen lopen. Heb je interesse? Stuur dan je cv, je motivatie en je cijferlijsten naar mevrouw mr. Ingeborg ten Oever via itoever@lawton.nl of bel naar 088 9 10 11 12.

Werken bij Lawton

Lawton is een ideale werkgever voor de advocaat die zich zelfstandig verder wil ontwikkelen en specialiseren binnen een persoonlijke en goede sfeer. We stimuleren daarbij dat iedere medewerker uiteindelijk zijn of haar eigen praktijk opbouwt. Ondanks dat er sprake is van verschillende vakgebieden en meerdere vestigingen werken we als één team waarin kennis en werkzaamheden, daar waar het mogelijk en nodig is, worden uitgewisseld. Mede daarom hebben wij een 'open deuren cultuur'. We hanteren geen hiërarchische structuren en beschouwen humor en zelfrelativering als belangrijke persoonskenmerken.

Een advocaat staat midden in de maatschappij. Daarom is er bij ons ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en nevenfuncties. Het is bij ons ook mogelijk om parttime te werken.

Nieuwe vacatures worden van tijd tot tijd op deze website geplaatst.

Ondernemingsrecht en Corporate Litigation

Herkent u de uitdagingen op het gebied van aandeelhoudersgeschillen, enquêteverzoeken, schorsing en ontslag van bestuurders?

Hoe voldoet mijn bedrijf aan de wet- en regelgeving zodat ik volledig 'compliant´ kan handelen?

Onze advocaten ondernemingsrecht en corporate litigation staan u bij

Wetgeving is continu aan verandering onderhevig en bedrijven en organisaties opereren in dynamische markten en werkterreinen. Op die terreinen heeft een bestuurder steeds weer te maken met wisselende 'stakeholders', zoals de aandeelhouders, toezichthouders, medewerkers en de ondernemingsraad. In al deze verhoudingen spelen contracten, gedragscodes en wetgeving een rol. Ook zodra het komt tot een (internationale) fusie, splitsing of overname, is het noodzakelijk kennis te hebben van de geldende afspraken en regelgeving. In die steeds veranderende omgeving wilt u kunnen rekenen op de kennis van specialisten die het rechtsgebied volledig overzien.

Ons uitgangspunt is om altijd te streven naar een robuuste oplossing. In veel gevallen kan een procedure vermeden worden. Mocht een procedure onvermijdelijk zijn dan beschikt u over een specialist die u ontzorgt, het procesrecht beheerst en uw standpunten helder en overtuigend kan verwoorden.

Schrijft u zich ook in voor het kwartaalbericht Recht en Onderneming?

Arbeidsrecht

Heeft u vragen over de Wet werk en zekerheid, transitievergoedingen, aanvullende billijke vergoedingen, aanzegverplichting, proeftijd, concurrentiebedingen, ketenregeling, bedenktijd, beëindigingsovereenkomst, ontslag of ontslaggronden, ontbinding bij de kantonrechter, procedure bij het UWV?

Een van onze expertises is arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Wij treden op voor werkgevers en werknemers. Hierdoor kennen wij van beiden wensen en uitgangsposities en dit houdt ons scherp. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan procederen wij  -voor u- mogelijk kosteloos.

Wij staan u graag bij met gedegen, praktisch advies en indien nodig procederen wij voor u. Van het begin tot het einde van een (arbeids)relatie en alles daar tussenin zoals: ontslagrecht (individueel en collectief), dossieropbouw,  reorganisaties, arbeidsovereenkomsten/arbeidsvoorwaarden/ regelingen, concurrentie- en relatiebedingen, ziekte/ arbeidsongeschiktheid, arbeidsconflicten, arbeidsongevallen, werkgeversaansprakelijkheid, medezeggenschapsrecht, werkgeversaansprakelijkheid, ontslag van statutair bestuurders, afvloeiingsregelingen, sociaal plan, overgang van onderneming, werknemersconcurrentie, ontslag bij faillissement, CAO-recht, uitzenden, detacheren, payrollen, mediation en sociaal verzekeringsrecht.

Wilt u uw kennis binnen uw organisatie op het gebied van arbeidsrecht vergroten? U kunt zich aanmelden voor onze praktische en praktijkgerichte inhouse workshops en seminars.

Bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak? Met enthousiasme schrijven wij korte artikelen over actuele onderwerpen. Neem daarvoor een kijkje op de nieuwssectie van onze website of bijvoorbeeld in het tijdschrift Arbozone.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op -via telefoonnummer: + 31 88 9 10 11 12 of info@lawton.nl met een van onze specialisten Janneke Klompmakers, Ingeborg ten Oever, of Dirk Smit.

 

 

 

 

 

Intellectuele Eigendom, Media & ICT

Bepaalde software is van essentieel belang voor mijn bedrijfsprocessen. Hoe zorg ik ervoor dat ik deze kritische software altijd kan blijven gebruiken?

Mijn data staan in de cloud. Kan ik er nog wel bij wanneer mijn ICT dienstverlener omvalt? 

Ik probeer mijn dienstverlening volledig op mijn klanten af te stemmen. Voldoet de wijze waarop ik daarvoor benodigde gegevens verzamel en gebruik wel aan de relevante regelgeving?

Mijn webwinkel hanteert algemene voorwaarden. Bied ik ze op de juiste wijze aan en zijn de regels voor koop op afstand wel goed daarin verwerkt? 

Onze know how en innovatieve aanpak zijn bepalend voor het succes van onze onderneming. Hoe kan ik die kennis beschermen?

In onze dynamische wereld volgen technologische ontwikkelingen elkaar in een razend en toenemend tempo op. Nieuwe technologieën bieden een steeds groter scala aan producten en diensten en innovatieve mogelijkheden om ze aan de man te brengen. Bedrijfsprocessen worden ook steeds afhankelijker van deze technologieën. De wijze waarop zij op veel terreinen worden ingezet - niet alleen commercieel - raakt ons allen in toenemende mate in de privé sfeer. Onze privacy staat onder druk en discussies rond het gebruik van persoonsgegevens vragen steeds meer de aandacht.

Deze ontwikkelingen bieden niet alleen kansen en uitdagingen. Zij roepen ook steeds nieuwe juridische vragen op en een voortdurende stroom van wettelijk verankerde spelregels, verantwoordelijkheden en zorgplichten. Nationaal en internationaal.

Daarnaast blijft het voor een onderneming een existentiële noodzaak om onderscheidend te zijn ten opzichte van de rest van de markt, en daarbij innovatief nieuwe producten en diensten in de markt te zetten. Dat kost veel inspanning en vraagt de nodige investeringen. Door de integratie van markten, concurrentie uit het buitenland en het gemak waarmee producten kunnen worden nagemaakt, zijn die inspanningen en investeringen al snel vogelvrij als niet voldoende juridische bescherming kan worden geboden.

Lawton is actief op rechtsgebieden die nauw verbonden zijn met deze ontwikkelingen en vraagstukken. Hierbij wordt nauw samengewerkt vanuit verschillende disciplines. Wij adviseren  onder meer over de juridische kaders bij automatiseringsprojecten, IT-outsourcing en –aanbestedingen, software licenties, distributie, cloud computing, SaaS, e-commerce, logistiek en fulfilment en daaraan gerelateerde  IE, IT, privacy en data protection aspecten. Of u nu maatwerk-software laat ontwikkelen, een webwinkel-voorraad beheert, online uw administratie voert of een online marktplaats exploiteert: wij beoordelen of stellen de bijpassende overeenkomsten op. Dit doen wij ook in het kader van fusies en overnames of bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. Bij onderzoeken en handhavingstrajecten van toezichthouders kunnen wij u in samenwerking met de collega's van de praktijkgroep bestuursrecht terzijde staan.

In nauwe samenwerking met ons gerenommeerde merkenbureau Lawton Brands adviseren wij tevens over alle aspecten van intellectueel eigendom met als kern de bescherming van de belangrijke assets van uw onderneming door middel van merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht en octrooirecht. Wij assisteren bij het deponeren en registreren van uw merken en modellen en adviseren over de exploitatie van uw intellectueel eigendom, bij voorbeeld met behulp van passende franchise-, licentie- of distributiecontracten. Wij staan ook voor u klaar bij het optreden tegen inbreuken of het verdedigen tegen beschuldigingen van inbreuk.

 

Contractenrecht

U gebruikt dagelijks uw algemene voorwaarden, maar zijn deze nog wel up-to-date of überhaupt van toepassing?

Uw huurcontract wordt verlengd, maar u wilt graag flexibiliteit inbouwen om te kunnen groeien en/of eerder te verhuizen.

Uw klant heeft een betalingsachterstand. Hoe incasseert u de vordering?

In de dagelijkse praktijk maakt elke organisatie gebruik van overeenkomsten, uiteenlopend van koop- en huurovereenkomsten tot distributie- en agentuurcontracten. Ook het gebruik van algemene voorwaarden zal voor de meeste bedrijven onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk.

Onze specialisten assisteren u graag bij uw contractmanagement. Daarbij hoort het adviseren, opstellen, met u doornemen, door u toepassen en het ‘up to date’ houden van deze overeenkomsten. Zij kunnen daarbij putten uit jarenlang opgedane kennis en ervaring. Hierdoor besparen we voor u tijd en tijd is geld. Het opstellen en beoordelen van deze overeenkomsten vraagt vaak kennis van verschillende rechtsgebieden, Lawton voorziet hier ruimschoots in.

Zonder uitzondering zijn al deze rechtsgebieden aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld wegens Europese invloeden. Hierdoor is het noodzakelijk om eens in de zoveel tijd uw contracten tegen het licht te houden en, indien mogelijk, aan te passen. Lawton staat u daar graag in bij zodat uw contracten altijd up-to-date zijn.

Lawton helpt natuurlijk ook zodra er procedures ontstaan of wanneer u over wenst te gaan tot binnenlandse of buitenlandse incasso van een openstaande vordering.

Bij het samenwerken met andere partijen (vooral in onzekere, internationale of complexe situaties) is het van groot belang dat u een bevoorrechte positie en zekerheden heeft. Onze specialisten kunnen, mede door de aanwezigheid van onze afdeling insolventie & corporate recovery, u een passend advies geven op dit gebied waardoor u zich met een gerust hart kunt concentreren op het zakendoen.

Levensmiddelenrecht

Ik ben producent van levensmiddelen en neem een trend waar in ‘biologische’ levensmiddelen. Mag ik de term ‘biologisch’ op mijn verpakking zetten?

Mag ik uit marketingtechnisch oogpunt mijn product vergelijken met een product van de concurrent?

Wat moet ik als producent of afnemer van levensmiddelen doen als het vermoeden bestaat dat het levensmiddel niet voldoet aan de voedselveiligheidsvoorschriften?

Wat is het verschil tussen een voedings- en gezondheidsclaim?

Ik wil graag het blauwe ik-kies-bewust-vinkje op mijn product zetten. Aan welke eisen dien ik te voldoen?

Levensmiddelen nemen een belangrijke plaats in onze maatschappij in. De laatste tijd zijn er verschillende trends waarneembaar  in het levensmiddelenrecht. Zo is er de toenemende vraag naar ‘biologische’ producten en de beperking van bepaalde ingrediënten in levensmiddelen zoals zout, suikers en vetten.

Als producent dan wel leverancier van levensmiddelen dient u constant op de hoogte te zijn van de meest recente regelgeving en daar op in te spelen door uw producten hier op aan te passen.  Deze wettelijke regels nemen in een hoog tempo toe. Uiteraard wilt u als leverancier dan wel producent aan de meest recente regelgeving voldoen. Het is echter niet altijd makkelijk voor u om erachter te komen welke regelgeving nu van toepassing is. Bovendien wilt u niet dagelijks bezig zijn de met de steeds veranderende juridische regelgeving binnen uw branche. Hierin zijn wij u graag behulpzaam.

Lawton adviseert  o.a. over het maken van vergelijkende reclame, de bewoordingen op uw etiket en het terugroepen van een ‘onveilig’ product.

Verder beschikt Lawton over een eigen merkenbureau zodat uw merkproduct kan worden geregistreerd en bewaakt. U hoeft na advisering dus niet meer op zoek naar een externe partij. Dit scheelt u tijd en kosten!

Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact op met Lawton en vraag naar Marita Feenstra of Bart Priem: 088-9 10 11 12

Financieel Recht

de AFM legt u een boete op. Wat nu?

Voldoet mijn prospectus aan de daaraan te stellen eisen?

Aan welke meldingsverplichtingen inzake zeggenschap moet ik voldoen en wanneer?

Dit zijn enkele voorbeelden waar wij in de praktijk tegenaan lopen en waarvoor wij een adequate oplossing hebben. Wij adviseren op het gebied van financieel recht en in het uiterste geval procederen wij en komen wij op voor uw belangen. Onze dienstverlening richt zich met name op de specialisatie van de onderwerpen die liggen op het terrein van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) waarbij gedacht kan worden aan financiële producten, kredietverlening, vermogensbeheer, beleggingsadvies en prospectussen. Tevens zijn wij gespecialiseerd op het gebied van toezicht accountsorganisaties (Wta), de wet toezicht financiële verslaglegging (Wtfv) alsmede de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Ook in het geval u behoefte heeft aan financieringen buiten de bank om (beursintroducties, opzetten van fondsen), dan kunnen onze specialisten u van dienst zijn bij het opzetten van de nodige documentatie. Dit in nauwe samenwerking met onze andere disciplines. Uiteindelijk gaat het erom dat alle benodigde informatie juist en duidelijk kan worden gepresenteerd om zo het maximale rendement voor u en uw onderneming te bereiken.

Insolventie en Corporate Recovery

U wilt graag zaken doen met een nieuwe klant, maar daarvoor is het wel nodig dat u op voorhand de garantie heeft dat er wordt betaald.

Helaas gaat één van uw bestaande relaties failliet. Kunt u er voor zorgen dat de openstaande vorderingen nog worden voldaan?

U valt met uw bedrijf van de één op de andere dag onder de afdeling bijzonder beheer van de bank. Wat nu?

Eén van de ondernemingen in de groep komt in zwaar weer terecht, waarmee ook andere onderdelen worden bedreigd. Wat is de oplossing?

Onze praktijkgroep adviseert en begeleidt de (her)structurering van uw organisatie en stelt scenario’s op voor noodzakelijke wijzigingen. Onze specialisten baseren zich hierbij op een jarenlange ervaring in het vennootschapsrecht en het faillissementsrecht. Ook begeleidt onze praktijkgroep ondernemingen bij reorganisaties en saneringen en zo nodig bij surseance- of faillissementsaanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de kansen voor een doorstart en als dat niet mogelijk is, een zo snel mogelijke afwikkeling. Advisering geschiedt mede uit hoofde van de actuele kennis en praktijkervaring die onze juristen opdoen als bewindvoerder of curator.

In ons advies betrekken wij de bedrijfskundige aandachtspunten van uw organisaties. Indien noodzakelijk wordt kennis en ervaring van anderen ingeschakeld, zoals andere praktijkgroepen binnen ons kantoor of aanvullende specialisten uit ons uitgebreide netwerk zoals banken, notarissen, accountants & belastingadviseurs, corporate finance specialisten en participatiemaatschappijen.

Een praktijkvoorbeeld:

Één van onze successen uit de praktijk op het gebied van insolventie

Mensen

Zoek op naam: Filter op werkgebied:
 • Toon alle categorieën
 • Financieel Recht
 • Ondernemingsrecht en Corporate Litigation
 • Levensmiddelenrecht
 • Intellectuele Eigendom, Media & ICT
 • Vastgoed- en Bestuursrecht
 • Arbeidsrecht
 • Contractenrecht
 • Insolventie en Corporate Recovery

  Er zijn geen mensen gevonden met deze filters. Pas de filters aan en probeer het opnieuw.

 • Sigfrid van den Berg
 • Marita Feenstra
 • Janneke Klompmakers
 • Ingeborg ten Oever
 • Hann Oude Grote Bevelsborg
 • Gerard Pen
 • Bart Priem
 • Dirk Smit
 • Frans van der Stap

Naam van persoon

Lees meer

Kunst en Imago

Het jaarlijks wisselende kunstwerk is een gekoesterde traditie van Lawton. Voor het kunstwerk 2017 is er niet voor één kunstenaar gekozen. Cliënten, medewerkers en genodigden hebben tijdens de receptie wegens 15 jaar Lawton hun creativiteit met veel enthousiasme op het doek gezet. Eén en ander is gecoördineerd door kunstenaar Ton van der Bijl. Met raad en daad heeft hij iedereen bijgestaan. Wij zijn er trots op dat eendrachtige samenwerking met o.m. cliënten ook in de kunst tot dit mooie eindresultaat heeft geleid.

Contact

Een uitgebreide routebeschrijving kunt u hier (Kantoor Breda) downloaden. Parkeren is mogelijk naast ons kantoor. Ons kantoor is op loopafstand gelegen van treinstation Breda-Prinsenbeek.

Breda

Gebouw London, 3e verdieping  
Lage Mosten 7 T +31(0)88 9 10 11 12
4822 NJ Breda F +31(0)76 5 49 05 91
Postbus 3115    E info@lawton.nl
4800 DC Breda Google+

 

Bereken route

Disclaimer

De inhoud van de website www.lawton.nl wordt beheerd door de Maatschap Lawton (KvK 64922448) en heeft uitsluitend tot doel informatie te verschaffen over Lawton. De informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze website kan het voorkomen dat de weergegeven informatie na verloop van tijd is achterhaald. Daar waar wordt verwezen naar andere websites of documenten van derden kan geen enkele garantie worden gegeven op functionaliteit, juistheid, of volledigheid. Op geen enkele wijze mag de informatie voorts worden geïnterpreteerd als enig juridisch advies noch komt door het gebruik van deze website enige advocaat/ cliënt relatie tot stand.

Lawton kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

Lawton behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website en de inhoud van deze disclaimer aan te passen of onderdelen van de website te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is vrijblijvend en geldt niet als een specifiek aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Op diverse plaatsen in deze website wordt u de gelegenheid geboden om per e-mail met ons te communiceren. U moet zich hierbij wel realiseren dat wij u, bij deze vorm van communicatie, geen vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Wij verzoeken u dan ook om ons geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie toe te zenden zonder dat u hierover vooraf met een van onze juristen heeft gesproken.
 

Betalingen

Lawton
BTW nummer: NL85 59 04 40 9B 01 (per januari 2016)
Bankrekeningnummer 12.67.43.657
BIC-code: RABO NL 2U
IBANCODE: NL05 RABO 0126 74 36 57

Stichting Derdengelden Lawton
Rekeningnummer 12.67.44.688 ten name van Stichting Derdengelden Lawton (KvK nummer 20102310)
BIC-code: RABO NL 2U
IBANCODE: NL07 RABO 0126 74 46 88
 

Credits

Op de teksten en het beeldmateriaal van deze website rusten Intellectuele Eigendomsrechten. Niets mag zonder toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@lawton.nl.

Deze website is gebouwd met medewerking van Label-A.

Onze bedrijffilm is gemaakt door Iosono

 

Algemene Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden (6 januari 2016)

General terms & conditions (1-6-2016)

De Maatschap Lawton bestaat mede uit praktijkvennootschappen. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met de Maatschap Lawton. Lawton is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 64922448 (per 1-1-2016). Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Conform onze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing op onze diensten. Geschillen omtrent onze dienstverlening worden uitsluitend behandeld door de bevoegde rechter te Breda. Lawton heeft het recht om ervoor te kiezen een geschil te laten berechten door de bevoegde rechter van de woon- vestigingsplaats van de opdrachtgever, dan wel bij niet in Nederland gevestigde cliënten onder de regelingen van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Overig

Lawton heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON. Lawton is niet aangesloten bij een geschillen-of klachtenregeling. Wij beschikken over een interne klachtenregeling en streven naar een zo spoedig mogelijke reactie op uw klacht. Indien u informatie wenst, of een klacht wenst in te dienen, dan kunt u zich wenden tot de betreffende klachtfunctionaris via telefoonnummer 088 9 10 11 12.

Onze tarieven en de op onze diensten van toepassing zijnde regelgeving en gedragcodes worden u op verzoek toegezonden.

Lawton is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl, www.advocatenorde.nl.

Klachtenregeling

Onze klachtenregeling kunt u hier downloaden en nalezen

Privacy en Cookies

Lees hier onze verklaring